راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای محمدی  ۰۹۱۲۷۴۰۸۱۹۹
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای کلانتری  ۰۹۱۲۲۴۱۴۹۶۳
ثبت شرکت آقای تاران  ۰۹۱۲۲۴۲۶۲۰۹
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خانم طریقی ۳۳۴۶۳۷۷۰ 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانم موسوی ۳۳۴۶۷۹۷۰ 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آقای کلانتری  ۰۹۱۲۲۴۲۵۳۱۱
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آقای محمدی  ۰۹۳۹۳۹۳۱۳۹۲
اداره کل محیط زیست خانم صفوی ۳۳۵۴۱۰۰۱ 
سازمان جهاد کشاورزی آقای باقری  ۰۹۱۲۵۴۱۲۰۷۲
شرکت توزیع نیروی برق آقای سعیدی ۳۳۴۴۰۰۱۱-۱۳ 
شرکت آب منطقه‌ای آقای نصیری ۳۳۱۳۶۲۰۵ 
شرکت گاز آقای عباسی ۳۳۱۴۶۲۷۴
شرکت آب و فاضلاب آقای حسنلو فرد  ۰۹۱۲۲۴۱۲۱۱۲
اداره کل مناطبع طبیعی و آبخیزداری آقای آقا جانلو  ۰۹۱۲۴۴۱۳۹۴۴
اداره کل امور مالیاتی آقای موسوی  ۰۹۱۲۲۴۲۶۵۹۸
اداره کل گمرک آقای میرکلائی  ۰۹۱۱۳۹۵۲۰۴۱
َشرکت برق منطقه ای سرکار خانم بی یاور ۳۳۱۴۵۱۸۶ 
شهرداری جباری  ۰۹۱۲۵۴۱۵۴۶۵
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نماینده ۳۳۱۰۶۱۱۰ 
شرکت مخابرات آقای صحافی  ۰۹۱۲۱۴۱۵۴۱۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سرکار خانم جهان بخش ۳۳۴۲۰۶۷۰ 
اداره کل راه و شهرسازی خانم فرجیون ۳۳۷۷۴۸۱۱ 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای تمجیدی ۳۳۴۷۰۰۹۰ 
اداره کل راه و شهرسازی آقای عسگری ۳۳۷۷۴۸۱۳ 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آقای کرم زاده ۳۳۷۴۵۱۹۱-۱ 
شرکت شهرک های صنعتی آقای حجت پور  ۰۹۱۲۳۵۱۲۶۶۴
مدیریت امور اراضی آقای موسوی ۳۳۱۳۷۳۹۲ 
شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران آقای کریمی  ۰۹۱۲۸۴۲۶۸۱۵
اداره کل اوقاف و امور خیریه سرکار خانم ابراهیم خانی ۲۵۲۹۳۱۰۰ 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سرکار خانم محمد خانی ۳۳۱۴۹۳۲۲ 
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان زنجان) آقای حسین قاسمی  ۰۹۱۲۷۴۱۴۶۴۴
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان ماهنشان) آقای حسن اجاقی  ۰۹۱۹۷۴۸۵۰۹۶
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان ایجرود) آقای حسن محمودی  ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۲۵
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان سلطانیه) آقای صادق غفاری  ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۲۵
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان خدابنده) آقای محمدی ۳۴۲۲۶۶۲۳ 
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان ابهر) سرکار خانم فرهادی ۳۵۲۷۹۰۷۳ 
شرکت توزیع نیروی برق( شهرستان خرمدره) سرکار خانم باقی ۳۵۵۲۲۰۰۵ 
مراکز خدمات غیر دولتی خدابنده سرکار خانم نوائی  ۰۹۱۹۳۴۷۳۷۰۳
مراکز خدمات غیر دولتی زنجان آقای قلی زاده  ۰۹۱۲۷۴۴۱۶۴۷۱
مراکز خدمات غیر دولتی ابهر آقای حامد جعفری  ۰۹۱۲۷۷۲۸۹۴۳
مراکز خدمات غیر دولتی خرمدره آقای رسول یوسفی  ۰۹۱۰۴۸۵۱۲۱۷
مراکز خدمات غیر دولتی طارم آقای رضا نیساری  ۰۹۱۹۲۴۲۰۳۲۲
حفاظت محیط زیست ماهنشان آقای عزیزی  ۰۹۱۲۵۴۲۴۶۸۵
حفاظت محیط زیست زنجان سرکار خانم عباس آزاد ۳۳۵۶۶۰۶۵ 
حفاظت محیط زیست ایجرود آقای بهزاد شاهمرادی  ۰۹۱۲۷۴۲۸۷۱۹
حفاظت محیط زیست طارم سرکار خانم مرادی ۳۲۸۲۳۱۰۲ 
حفاظت محیط زیست خدابنده سرکار خانم اصانلو ۳۴۲۱۰۷۰۰ 
امور منابع آب زنجان آقای مصطفوی ۳۳۱۳۶۷۲۱ 
امور منابع آب ایجرود آقای نصیری ۳۶۷۲۲۸۵۶۰۹۱۲۷۴۲۸۸۵۶
امور منابع آب طارم آقای مجتبی عباسی ۳۲۸۲۲۷۸۱۰۹۱۹۴۶۶۷۰۷۳
امور منابع آب ابهر آقای مرتضی احمد لو ۳۵۲۷۸۰۴۳۰۹۱۲۸۴۱۵۳۴۶
امور منابع آب خرمدره سرکار خانم توکلی ۳۵۵۳۳۲۳۲ 
امور منابع آب ماهنشان آقای طیب کشاورز ۳۶۲۲۲۴۳۸۰۹۱۹۶۹۹۳۱۸۴
امور منابع آب خدابنده آقای علیخانی ۳۴۲۱۰۷۰۴۰۹۱۲۷۷۲۰۰۶۷
امور منابع آب انگوران آقای جعفری ۳۶۵۲۲۲۹۲۰۹۱۲۷۷۲۳۲۲۸
امور اراضی ایجرود آقای اباذر قره باغی  ۰۹۱۹۱۴۵۹۱۳۰
امور اراضی سلطانیه آقای محمود بایست  ۰۹۱۲۳۴۱۰۹۲۵
امور اراضی ماهنشان سرکار خانم جلیلی   
امور اراضی خدابنده آقای سعید احدی  ۰۹۱۲۷۴۵۱۷۵۹
امور اراضی طارم آقای امیر رضا عزیزی  ۰۹۱۲۸۷۷۱۹۶۸
امور اراضی خرمدره آقای مهدی جعفری  ۰۹۱۲۳۴۲۱۴۷۸
امور اراضی زنجان آقای مرادخانی ۳۳۱۳۷۴۵۵ 
امور اراضی ابهر سرکار خانم حسن بیگلو ۳۳۱۳۷۶۰۱ 
منابع طبیعی شهرستان خدابنده آقای محرمعلی اکبری نسب  ۰۹۱۲۵۴۲۴۵۵۶
منابع طبیعی شهرستان ماه نشان آقای علی ملکی  ۰۹۱۲۵۴۱۲۹۱۸
منابع طبیعی شهرستان طارم آقای محمد نصیرا  ۰۹۱۲۹۲۸۱۳۲۸
منابع طبیعی شهرستان سلطانیه آقای محمد باقری  ۰۹۱۲۱۴۶۵۳۴۷
منابع طبیعی شهرستان خرمدره آقای غلامرضا محمودی  ۰۹۱۲۷۴۴۷۷۵۹
منابع طبیعی شهرستان ایجرود آقای علی داداشی  ۰۹۱۲۳۴۱۸۸۲۱
منابع طبیعی شهرستان ابهر آقای علیرضا اله یاری  ۰۹۱۲۲۴۲۰۶۷۳
منابع طبیعی شهرستان زنجان آقای علی محمدی  ۰۹۱۹۲۴۱۷۶۷۴